Služby

Vyberte si zo širokej škály našich služieb – medzi hlavné oblasti činnosti našej kancelárie okrem iného patria tieto odvetvia práva:

 

Obchodné právo a právo obchodných spoločností:

 • zakladanie, zmeny a zrušenie obchodných spoločností
 • likvidácie obchodných spoločností a konkurzy
 • obchodné zmluvy
 • zastupovanie v obchodno-právnych sporoch
 • poradenstvo, riešenie a vymáhanie pohľadávok
 • právo cenných papierov

 

Zmenkové právo:

 • právne poradenstvo v oblasti zmeniek
 • zastupovanie v zmenkovom konaní

 

Due diligence procesy, privatizácie, akvizície:

which diet pillsdomainwhat our diet consists ofsouth beach diet induction menuis the safest diabetic diet

 • aktívne zabezpečovanie a vstup zahraničných a slovenských investorov do obchodných spoločností
 • fúzie obchodných spoločnosti
 • právny due diligence, v rámci ktorých zabezpečujeme pre investorov predovšetkým právny audit stavu vybraných spoločností, prípadne definovaných právnych vzťahov

 

Protimonopolné právo a právo proti nekalej súťaži:

 • právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti protimonopolného práva a práva proti nekalej súťaži
 • komplexné zastupovanie klientov v konaniach vedených pred príslušnými orgánmi verejnej správy vo veciach antitrustového práva a nekalej súťaže

 

Právo duševného a priemyselného vlastníctva:

 • právne služby pri registrácii práv k predmetom priemyselného vlastníctva a služby súvisiace s ochranou práv z oblasti duševného vlastníctva – autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
 • právne služby pri registrácii ochranných známok, dizajnov, úžitkových vzorov, pomoc pri ochrane obchodného mena, obchodného tajomstva, či know-how

 

Právo v oblasti nehnuteľností:

 • komplexný právny servis pri príprave výstavby, výstavbe, financovaní a správe nehnuteľností
 • komplexný právny servis pri kúpe, predaji, založení, nájme, podnájme a iných operáciách týkajúcich sa nehnuteľností
 • spisovanie zmlúv a stanovísk
 • zastupovanie pri sporoch týkajúcich sa nehnuteľností

 

Občianske právo:

 • poradenstvo, riešenie a vymáhanie pohľadávok
 • náhrada škody (od zmluvných partnerov, poistné udalosti a pod.)
 • spisovanie zmlúv
 • zastupovanie pri sporoch v občiansko-právnych konaniach

 

Rodinné právo:

 • rozvody
 • výživné
 • vysporiadanie a zúženie rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 

Trestné právo:

 • komplexné zastupovanie a právne poradenstvo v trestnom konaní
 • zastupovanie poškodených pri vymáhaní náhrady škody spôsobenej trestným činom
maker's diet for pregnancyhttp://solarblessing.com/waper/2013/06/16/fast-weight-loss-without-pillshttp://tipsoncruising.com/libe/recommended-diet-after-lap-band-surgery/http://www.searchmarketingninjas.com/guar/diet-body-make-overlow fat vs high carbohydrate diets