Cenník

Odmena za právne služby

 

Právna úprava odmeny advokáta za poskytnuté právne služby vychádza zo zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií a vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „vyhláška“).

Podľa ust. § 1 ods. 2 vyššie uvedenej vyhlášky sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom (ďalej len ako „zmluvná odmena“); ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky o tarifnej odmene.

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku odmeny, pričom výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

V odmene nie je zahrnutá náhrada za čas strávený cestou pri realizácii úkonov mimo sídla advokátskej kancelárie a náhrada hotových výdavkov.

Paušálna odmena
Je určená dohodnutou paušálnou sumou a môže sa dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, alternatívne za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Hodinová odmena
Môže byť dohodnutá určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Podielová odmena
Môže sa dohodnút vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Tarifná odmena
Základná sadzba

„store“diet for systemic yeast infectionsprescription diet medication that workstorescience diet s d

tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.

Platobné podmienky
Platobné podmienky a spôsob platby sa určuje na základe dohody advokáta s klientom.

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb •

maker's diet for pregnancyhttp://solarblessing.com/waper/2013/06/16/fast-weight-loss-without-pillshttp://tipsoncruising.com/libe/recommended-diet-after-lap-band-surgery/http://www.searchmarketingninjas.com/guar/diet-body-make-overlow fat vs high carbohydrate diets